โรงพยาบาลปราสาทต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นายประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในการตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน ITA ของโรงพยาบาลปราสาทและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท พร้อมทั้งให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตามกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านประเมิน ITA (ร้อยละ 100) ตลอดไป