งานนิติการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องปกันและปราบปรามการทุจริตฯ

4

วันที่เขียนข่าว : 2019-02-14 10:29:54

อ่านเพิ่มเติม..

โรงพยาบาลปราสาทต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

235

วันที่เขียนข่าว : 2018-04-17 11:59:23

อ่านเพิ่มเติม..

กลุ่มจักษุทิพย์

102

วันที่เขียนข่าว : 2018-03-28 20:40:23

อ่านเพิ่มเติม..

ดาวน์โหลด

# เอกสาร วันที่โพสต์ ดาวน์โหลดแล้ว
1 วิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต 2018-03-28 17:42:29 104
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 2018-03-28 17:43:32 129
3 รายงานผลวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 2018-03-28 17:44:08 112
4 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2018-04-02 15:38:28 126
5 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest 2018-04-04 09:14:19 133
6 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2019-02-14 10:09:02 4
7 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2019-02-14 10:14:17 3
8 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2019-02-14 10:18:23 3
9 รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในแต่ละรอบเดือน(สขร.1) 2019-02-14 10:20:49 5

อ่านทั้งหมด..  


©2019 งานนิติการ All Rights Reserved.

งานนิติการ Address theme by Programmer Thailand